Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia

  • Úvod
  • Projekty
  • Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia

Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia


Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba společně s polským partnerem  Miastem Racibórz, spolupracují na základě Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a schválené žádosti o dotaci na projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001625). Tento projekt je spolufinancován z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit s maximální výší dotace 312 708,88 EUR. Jedná se o společný projekt s vedoucím partnerem, kdy vedoucím partnerem je dle dohody statutární město Ostrava – městský obvod Poruba.

Cílem projektu je rozvíjení a posilování spolupráce mezi partnery, a to mezi Úřadem městského obvodu Poruba a Úřadem města Racibórz. Spolupráce je zaměřena na realizaci kulturně společenských setkání, která přiblíží způsob života u sousedů, podpoří vzájemnou komunikaci mezi oběma regiony a přispěje k překlenutí bariér ve společenských a kulturních odlišnostech obou národů.

Předmětem projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia bude v průběhu dvou let realizace šesti společných jarmarků, a to vždy před Velikonocemi, Vánocemi a dále v rámci Poutě babího léta a svátku města Ratiboř. Akce proběhnou v Ostravě-Porubě a v polské Ratiboři. Podobné akce pořádá městský obvod Poruba každým rokem. Rádi bychom těmito aktivitami navázali na předchozí spolupráci obou měst, prohloubili ji a seznámili se s tradicemi v obou městech. Vnímáním vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu prostřednictvím sdílení kulturních hodnot dojde k lepšímu vzájemnému poznání cílových skupin obyvatel obou měst.

Projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia přispěje ke zvýšení kvalitativní úrovně spolupráce institucí na česko-polském pohraničí, konkrétně je zaměřen na profesionalizaci a systematizaci spolupráce v oblasti kultury, která obě města spojuje. Jednotlivé aktivity mají charakter společného mechanismu v oblasti kultury, kdy pomocí facebookových profilů dojde k propojení kulturních programů obou měst.

V důsledku celorepublikových opatření týkajících se koronaviru COVID-19 nebyly v roce 2020 realizovány plánované aktivity a projekt byl prodloužen do konce roku 2021.

V rámci projektu proběhlo celkem 11 společných akcí, a to Velikonoční jarmarky v roce 2019, oslava svátku sv. Marcela v Ratiboři v roce 2019, porubská Pouť babího léta v roce 2019 a v témže roce Vánoční jarmarky v obou městech. V roce 2020 byla uspořádána pouze Pouť babího léta v Porubě, ostatní akce nebylo v důsledku opatření v České republice i Polsku možné zrealizovat. V roce 2021 pak bylo možné organizovat aktivity až v druhé polovině roku, byla tak opět uspořádána Pouť babího léta, dále Rozloučení s létem v Ratiboři a v obou městech byly uspořádány i Vánoční jarmarky, a to v omezené formě v souladu s vládními nařízeními. 

Projekt tak byl úspěšně zrealizován a v prosinci 2021 ukončen.