Veřejné setkání k Zámeckému parku

Městský obvod Poruba společně s Nadací Proměny Karla Komárka připravil 3. května v sále porubského zámku další z řady setkání s veřejností, na kterém byly představeny kroky vedoucí k proměně Zámeckého parku a okolí.

Pokud má Zámecký park v Porubě sloužit lidem jako místo, kam budou rádi chodit, je třeba se s nimi bavit o tom, jak si budoucnost této lokality představují. A to je hlavní cíl městského obvodu Poruba i Nadace Proměny Karla Komárka, která s Porubou spolupracuje na revitalizaci lokality. Jednou z mnoha akcí, jak se může veřejnost do proměny parku zapojit, bylo i setkání, které se v zámku uskutečnilo 3. května 2018. Navazovala na předcházející setkání a řadu dalších akcí, které už Poruba s obyvateli obvodu absolvovala.

Na setkání zástupci nadace představili, jak jejich podpora proměnám parků v Česku probíhá. Ukázali několik příkladů z minulosti a podrobně popsali jednotlivé kroky revitalizace. „Naše pomoc je jednak finanční, a jednak odborná. Středobodem jsou pro nás lidé. Vždy se snažíme stavět na jejich potřebách a nastavit vztah vzájemné důvěry. Chceme, aby si uvědomili, že podoba veřejného prostoru se hodně odvíjí i od jejich spoluodpovědnosti za něj a proto by se měli na jeho plánování podílet,“ uvedla Jana Říhová z Nadace Proměny Karla Komárka.

Městský obvod Poruba požádal o nadační podporu Nadaci Proměny Karla Komárka v roce 2017. Podpora, o kterou Poruba v grantové výzvě Parky žádala, představuje finanční příspěvek do výše 25 milionů korun a odbornou pomoc ve všech etapách několikaletého projektu obnovy veřejného prostoru. Proces zahrnuje i průběžnou participaci místních nebo architektonickou soutěž. Celkovou výši podpory se však Porubě na projekt zatím získat nepodařilo. Od nadace získala půl milionu korun na předrealizační přípravu.

Čerpání celé částky nadace podmínila splněním několika důležitých věcí, které brání tomu, aby se park stal vyhledávanou lokalitou. „Porubský projekt byl velmi kvalitně připraven a ocenili jsme, že už příprava záměru vycházela z veřejných průzkumů. Proběhla nejrůznější setkání, dotazníkové akce, vznikly pocitové mapy. Pokud má ale park fungovat jako celek, je třeba vyjasnit některé otevřené otázky, jako je umístění horkovodu pod zem, přesun autoservisu a sběrny či možnost vykoupení boxových garáží. Pokud Poruba dokáže nalézt řešení, podporu dostane,“ dodala Jana Říhová.

Zástupci obvodu pak veřejnosti představili, jak tyto problémy řeší. „Jsme domluveni s Veolií, že horkovod příští rok přemístí pod zem. Sběrna už je vykoupena a v současné době finišuje jednání s majitelem autoservisu. Zbývá vykoupit garáže. Velmi si vážíme spolupráce s nadací, která nám poskytuje finanční pomoc  i spoustu podnětných rad. Je nám jasné, že pokud se nám bariéry nepodaří odstranit, podporu nedostaneme. I bez ní bychom v proměně parku pokračovali, ale v časově delším horizontu a možná i v omezenější formě,“ řekla místostarostka Zuzana Bajgarová.

A co park čeká v nejbližší době? „Teď se budou dělat analýzy území. Budeme zjišťovat frekvenci a směry dopravy, kudy lidé v parku chodí, co tam dělají. O všech krocích budeme informovat veřejnost a vše budeme dělat v úzké spolupráci s budoucími uživateli parku,“ dodala Zuzana Bajgarová.

Místo na setkání měly samozřejmě i dotazy přítomných. Ptali se na zeleň, zklidnění dopravy nebo například na parkování.

Publikováno dne 4.5.2018