Koncepce zeleně na Hlavní třídě

Koncepce zeleně na Hlavní třídě

Hlavní třída v Porubě byla vystavěna koncem 50. let 20. století na „zelené louce“. Tento čtyřproudý bulvár se zeleným středovým pásem, lipovou alejí a pěší promenádou vznikl při výstavbě tzv. nové Ostravy (Poruby). Hlavní třída funguje a byla koncipována jako centrum Poruby. Původní projekt byl vypracován v letech 1957–1958 Státním projektovým ústavem pro výstavbu měst a vesnic v Ostravě. Bulvár je přibližně 1,6 km dlouhá a až 70 m široká, vysoce frekventovaná ulice. Středový pás s veřejnou zelení je přibližně 30 m široký a jeho středem prochází pěší a cyklistická stezka. Západní část území spadá do městské památkové zóny. Zástavba, která v této části vymezuje bulvár, má vyšší architektonickou a urbanistickou hodnotu a je typickým představitelem architektury socialistického realismu.
Celý prostor by měl být vzhledem ke svému umístění pobytově atraktivním a reprezentativním místem propojujícím jednotlivé lokality městského obvodu.

Hlavní myšlenkou koncepce zeleně na Hlavní třídě je povýšit zeleň na esteticky přínosnou jak pro pěší, tak i pro motoristy. Vegetační doprovod je tvořen primárně travnatými pásy s hodnotnou vzrostlou lipovou alejí, což je velmi unikátní a přináší bulváru skvělé benefity. Kolem stezky jsou umístěny záhony keřů a trvalek. Stav stromů v lipové aleji je převážně dobrý a alej je z dnešního pohledu jako celek dlouhodobě perspektivní. U některých stromů však bude nutné provedení pěstebních opatření (především zdravotní řez). Zhoršený zdravotní stav některých stromů je způsoben převážně extrémními podmínkami městského prostředí, se kterými souvisí především intenzivní doprava, množství přehřívaných zpevněných ploch a nepříznivé podmínky v kořenovém prostoru. Součástí středového pásu jsou odpočívadla s lavičkami, stanoviště sdílených jízdních kol, multifunkční shromažďovací prostora parkovací stání pro osobní auta.

Návrh v první řadě odstraňuje bariéry a tvarově sjednocuje záhony v celé délce bulváru. Vytváří iluzi kvetoucí třídy při menším množství záhonových výsadeb než dosud. To umožní lepší údržbu zeleně, a tím i její větší kvalitu. Nová zeleň bude pohledová z vnější strany od domů a komunikace, ale i ze středového chodníku. Ke kácení je navrženo 10 stromů ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Dřeviny mají defektní větvení a jejich koruny jsou proschlé. Odstraněno by mělo být přes dva tisíce m2 plochy keřů. Záhony keřů a trvalek dnes plní především okrasnou a hygienickou funkci – kdy napomáhají odclonit hlučnou a prašnou silniční dopravu od pobytových ploch a stezky. Záhony jsou od sebe a od travnatých ploch odděleny betonovým obrubníkem. Současný stav některých z nich není uspokojivý, je zde velké množství prázdných ploch po výpadcích odumřelých rostlin, některé rostliny jsou přestárlé a napadené škůdci. 

Hlavní třída se v následujících letech promění ve třech etapách:
I. etapa – od výjezdu z Nezvalova náměstí po Alšovo náměstí, středem
etapy je velká okružní křižovatka
II. etapa – od Francouzské ulice po výjezd z Nezvalova náměstí, včetně
středové parkovací plochy
III. etapa – zahrnuje Alšovo náměstí a úsek až po ulici 17. listopadu