Magistrát začíná projednávat změnu číslo 3 územního plánu Ostravy

 • Úvod
 • Novinky
 • Magistrát začíná projednávat změnu číslo 3 územního plánu Ostravy

Veřejnost se s navrhovanou změnou územního plánu číslo 3 může seznamovat od 1. února 2022, veřejně projednána pak bude na počátku března. O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo města v průběhu loňského roku. 

Územní plán je zásadní dokument, řešící rozvoj města. Stanoví urbanistické požadavky k využívání území s ohledem na jeho charakter. Jeho cílem je nalézt předpoklady umožňující další výstavbu a rozvoj, za současného nalezení vyvážených zájmů životního prostředí, hospodářství a obyvatele daného území.   

 Vyjma dlouhodobých tezí tento klíčový dokument reaguje též na měnící se potřeby města a jeho obyvatel. Územní plán Ostravy byl vydán v roce 2014. Od té doby proběhly tři jeho drobné změny, konkrétně změny pod číslem 1, 2a a 2b.

 Nově projednávaná změna, obdobně jako i změny předcházející, řeší podané návrhy fyzických a právnických osob, městských obvodů a také vlastní podněty města. Jedná se o změny, které většinou reagují na stávající stav v území, případně řeší jeho drobné změny v území ve vazbě na žádosti majitelů pozemků. Nikterak zásadně nemění celkovou urbanistickou koncepci rozvoje města. Součástí změny jsou i některé aktualizace již realizovaných dopravních staveb.

 „Změna č. 3 se zabývá dílčími úpravami územního plánu, které vycházejí primárně z externích požadavků na změnu. Při posuzování klademe důraz na přednostní využití zastavitelných a transformačních ploch před rozšiřováním města do volné krajiny. Některé dlouhodobě nevyužívané plochy dosud určené pro lehký průmysl či bydlení se tak mění v plochy orné půdy. U jiných naopak zefektivňujeme možnost zástavby. Změna se tak propisuje i do některých regulativů. To vše jsou věci, které mohou ovlivnit připravované záměry v územním plánu, a tak ačkoli tato změna není změnou koncepce rozvoje města, vždy doporučuji se s ní v rámci projednávání dobře seznámit a případně uplatnit své poznatky,“ vysvětluje náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

 A co je změnou číslo 3 řešeno?

 •  vymezení nových nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech, avšak pouze v minimálním rozsahu, např. rozšíření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení B202 a B245 v k. ú. Stará Bělá a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení B275 v k. ú. Nová Bělá,
 • přeměna způsobu využití některých menších ploch v zastavěném území města, kdy změna reaguje na současný stav v území,
 • zrušení některých zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a pro lehký průmysl, ve kterých nebyl dosud projeven zájem o výstavbu, např. zastavitelné plochy pro bydlení B248 a část plochy pro bydlení B180 v k. ú. Bartovice a zastavitelná plocha pro lehký průmysl P42 v k. ú. Stará Bělá,
 • změna způsobu využití již vymezených zastavitelných ploch tam, kde taková změna lépe odpovídá navazujícímu území,
 • aktualizace např. hranice zastavěného území, ve vazbě na již realizovanou výstavbu,
 • aktualizace některých prvků dopravy a inženýrských sítí,
 • drobné úpravy textové části územního plánu tam, kde byla potřeba větší srozumitelnosti a jednoznačnosti,
 • úpravu některých regulativů, např. týkajících se umístění bytových domů v plochách určených pro rodinnou zástavbu, 
 • pro některé zastavitelné plochy byla nově vymezena podmínka pořízení územní studie, regulačního plánu či etapizace výstavby, např. na části území v městském obvodě Hošťálkovice.

 Navrhovaná změna číslo 3 územního plánu je k seznámení od 1. února 2022 na odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu města, k nahlédnutí nebo stažení na úředních tabulích magistrátu a městských obvodů. K dispozici je i v digitální podobě i na webových stránkách města viz https://mapy.ostrava.cz/mapove-sluzby/uzemni-plan-ostravy-zmena/. Na stránku je možné se dostat i z mapového portálu města: https://mapy.ostrava.cz/. Veřejné projednání proběhne dne 7. března 2022 v 16 hodin v zasedacím sále zastupitelstva města (v budově Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava).

 K projednávanému návrhu změny územního plánu je možno uplatnit do sedmi dnů od veřejného projednání stanoviska, námitky a připomínky. Je možno je však uplatnit pouze k těm částem, které jsou materiálem měněny, nikoliv k těm částem, které se v návrhu nemění. Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit pouze písemně. Zde je možno doplnit, že stanoviska uplatňují dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb, které jsou dotčeny návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Ostatní uplatňují připomínky.