Náměstí Družby - veřejné představení návrhů

Ve středu 27. září byl veřejnosti představen návrh na úpravu veřejného prostoru Sokolovské ulice a náměstí Družby.

Lidem byl představen 1. návrh řešení vzešlý z analýzy, včetně podkladů z 1. veřejného projednání z 28. 6. 2017. V současné době probíhá konzultace návrhu s dotčenými subjekty - s orgány státní správy, správci sítí, veřejností a jinými.

27. září byly k prezentovanému návrhu zaznamenány podněty veřejnosti, které jsou zde uvedeny s vyjádřením městského obvodu. Konečný návrh bude upraven a představen po zapracování relevantních připomínek dotčených subjektů.

  • Zachovat prostor pro volný pohyb psů, jeho oplocení … podnět reflektujeme, prostor pro volný pohyb psů bude v rámci navrhované parkové úpravy zachován ve stávajícím stavu, nebude oplocen, důvodem je možnost využití plochy všemi cílovými skupinami. Z důvodu požadavku na zachování volného výběhu pro psy nebude v prostoru umístěn intenzivní pobytový trávník uvedený v návrhu předloženém na tomto projednání.
  • Nekácet vzrostlé stromy … v rámci sadovnických úprav je navrhováno  odstranění dřevin proschlých, neperspektivních a navržena dosadba dřevin nových, veškerá práce se zelení je koncipována jako dlouhodobá revitalizace zeleně v parku, nikoli nárazové vykácení a výsadba. Návrh byl projednán s odborem životního prostředí. Mimo jiné z důvodu bezpečnosti a řešení problémů s nepřizpůsobivými občany je potřeba s koncepcí zeleně pracovat, park prosvětlovat.
  • Nepohodlné parkové lavičky … v rámci návrhu představena ukázka typového mobiliáře, konkrétní typy nebyly blíže řešeny, v rámci návrhu jsou v parkové úpravě umístěny různé typy sedacích prvků pro odpovídající potřeby různých cílových skupin.
  • Upravit množství a trasy navrhovaných chodníků a pěšin … podnět reflektujeme, trasování pěšin přes parkovou úpravu bylo upraveno a byl snížen jejich počet, v předchozím i upraveném návrhu dochází k výraznému úbytku zpevněných ploch uvnitř parku.
  • Opatření na zvýšení bezpečnosti v parku – zásadní pro celkovou koncepci parku, vazba na zeleň, architektonický návrh představuje čitelnost a přehlednost parkové úpravy, doplněné o kamerový systém, park bude také dostatečně osvětlen.
  • Opravit chodníky … v celém řešeném území náměstí Družby a předprostoru OC Bohemia zpevněné chodníky nově řešeny.
  • Opatření na zklidnění dopravy … návrh pracuje s umístěním kruhového objezdu pro regulaci dopravy - v souladu s územním plánem města Ostravy, je řešena odlišnost materiálu vrchního krytu vozovky v předprostoru OC Bohemia - důvodem je vizuální vnímání řidičů, že se pohybují v prostoru se zvýšeným pohybem chodců, v před prostoru OC Bohemia také stavební opatření pro snížení rychlosti projíždějících automobilů – zvýšený přechod, středový ostrůvek, přechody pro chodce budou osvětleny - tyto opatření jsou ve fázi zpracování návrhu dopravním inženýrem a jsou řešeny v koordinaci s odborem dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR.
  • Hlučnost při použití žulových kostek na komunikaci - tento původní architektonický návrh byl ověřován na Krajské hygienické stanici, z důvodu potvrzeného problému se zvýšenou hlučností v této lokalitě nebude návrh aplikován, pracuje se s materiálem betonu.

Podněty občanů zapsal a zpracoval odbor rozvoje obvodu Úřadu městského obvodu Poruba 27. 9. 2017.