Poruba má akční plán pro naplňování svých strategických priorit v roce 2019

  • Úvod
  • Novinky
  • Poruba má akční plán pro naplňování svých strategických priorit v roce 2019

Co je to akční plán? K čemu ho potřebujeme? Z čeho vychází? Kdo ho tvoří? Jak dlouhé období zahrnuje a co všechno obnáší? Nejen na tyto otázky odpověděla místostarostka Petra Brodová, která zodpovídá za rozvoj obvodu.

Jak se dá jednoduše vysvětlit, co je to akční plán?

Akční plán navazuje na Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba schválený loni v červnu, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj Poruby do roku 2023 s výhledem až do roku 2030.

Akční plán pak popisuje způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech, jiným slovy stanoví zcela konkrétní dílčí kroky a aktivity, které budou v příslušném roce realizovány. Je takový „plán práce“ pro naplňování cílů a priorit strategického plánu v příslušném roce, a nástroj, který pomáhá přesně určit, jak se tyto priority daří naplňovat. Akční plán budeme tvořit vždy na jeden kalendářní rok, poprvé tedy na rok 2019.

Kdo tvoří akční plán? Mohou se na něm podílet Porubané?

Letošní akční plán připravovalo vedení Poruby a úřadu obvodu spolu s odborem rozvoje obvodu. Náměty veřejnosti se do něj promítly prostřednictvím priorit vzešlých z Porubského desatera i participativního rozpočtu Zelená Porubě. Vypracovaný návrh akčního plánu projednala a doporučila komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21 a v březnu ho schválila Rada městského obvodu Poruba.

Vychází se z obdobných dokumentů kraje nebo města?

Porubský strategický plán – a na něj navazující akční plán – samozřejmě vycházejí z nadřazených koncepčních dokumentů územního rozvoje, a to především ze strategického plánu a dalších koncepčních a rozvojových dokumentů města, ale například i Moravskoslezského kraje.

Jsou tyto plány neměnné, nebo se přizpůsobují aktuální situaci a požadavkům?

Strategický ani akční plán nepovažujeme za neměnné, oba určitě musí a budou reagovat na významné změny, ať už v externích podmínkách, či v podmínkách v obvodu či ve městě.

Jak se mohou občané se strategickým a akčním plánem seznámit?

Strategický i akční plán jsou k dispozici na webu fajnOVA Poruba a lidé tak budou mít možnost sledovat, které konkrétní kroky plánuje obvod v daném roce zrealizovat.

Strategický a na něj navazující akční plán zahrnují řadu finančně poměrně náročných projektů: revitalizace vnitrobloků a veřejných prostor, vytvořit z Hlavní třídy městský bulvár, postavit Komunitní dům pro seniory Dělnická… Musí mít na všechny tyto akce obvod vlastní peníze? Má je, respektive bude je mít? Nezůstane některý projekt nedokončený?

Řada projektů samozřejmě není realizovatelná bez spolufinancování. Snažíme se získávat maximum finančních prostředků z externích zdrojů, například z evropských nebo státních fondů, některé projekty jsou realizovány či spolufinancovány městem. Akční plán sestavovaný na příslušný rok právě umožňuje plánovat aktivity v návaznosti na rozpočtové možnosti obvodu. Tento přístup nám dovoluje plánovat a rozložit financování projektů v čase.

 

Co z letošního akčního plánu považujete za nejdůležitější/nejzajímavější/nejužitečnější?

Akční plán pro rok 2019 obsahuje aktivity 62 projektů a dílčích projektů. Nerada bych upřednostňovala jeden nebo dva, protože všechny mají svůj význam a všechny posouvají Porubu k naplňování pěti jejích dlouhodobých strategických priorit - Prostor pro lidi, Kvalitní zeleň, Čistá doprava, Efektivní řízení a Aktivní život. Osobně se nejvíce těším na dokončení rekonstrukce Domu kultury Poklad, práce na ní by měly být letos obnoveny. A byť nositelem tohoto projektu není přímo obvod, ale město Ostrava a městská společnost Akord & Poklad, Poruba přispěje svým dílem – jednak finančním příspěvkem na vybudování parkovacího objektu, jednak revitalizací obou přilehlých parků.

Akční  plán najdete zde.