Poruba má strategický plán s výhledem až do roku 2030

Poruba má svůj strategický plán. Shrnuje vize, cíle a priority, kudy a kam se bude obvod ubírat v letech 2018–2023 s výhledem až do roku 2030.

„Úspěšné město potřebuje vědět, kam směřuje, a stavět si cesty k cíli, vyrovnávat se s problémy, využívat příležitosti. Úspěšné město umí reagovat na potřeby současné generace a připravovat se na potřeby generace budoucí. Musí reagovat na změnu externích podmínek, jako jsou například nové trendy v řízení měst, klimatické změny, priority podporované evropskými penězi, ale také interní změny v obvodu,“ říká místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová.

Na tvorbě strategického plánu se společně s občany podíleli zástupci odborné veřejnosti, místních škol, podniků, institucí, neziskových organizací, úřadů, zastupitelé a také řídící skupina, již tvoří například vedení obvodu, primátor Ostravy nebo rektor VŠB-TUO.

„Porubané se zapojili například na veřejných fórech typu Porubské desatero nebo Sdílko, vyplňováním pocitových map, na workshopech a dílčích diskusních setkáních k jednotlivým projektům, například na čtvrtém nebo osmém obvodě. Chtěli jsme, abychom se v cílech a způsobech, jak jich dosáhnout, shodli, což je podmínkou pro dlouhodobé řízení rozvoje obvodu,“ doplnila místostarostka a pokračovala: „Hlas veřejnosti považujeme za důležitý. Samotní obyvatelé vědí, co jim v obvodu chybí, nebo na co jsou naopak hrdí a mělo by se to zachovat a dále rozvíjet. Náš plán samozřejmě vychází ze strategického plánu Ostravy a dalších strategických dokumentů, jako jsou adaptační strategie města nebo integrovaný plán mobility Ostravy.“

A jaké jsou priority a cíle porubského strategického plánu? Lze je shrnout do pěti bodů:

- Poskytnout kvalitní a příjemný veřejný prostor a bydlení.
- Přiblížit město přírodě.
- Zvýšit podíl využívání udržitelných forem dopravy obyvatel.
- Vysoká kvalita služeb, komunikace a spolupráce úřadu s občany.
- Posilovat spolupráci s organizacemi, spolky, podnikateli a s občany, aby se mohli aktivně podílet na dění a rozhodování ve své obci.

Strategický plán obsahuje 17 vlajkových projektů. Mezi ně patří třeba dokončení prodloužené Rudné, prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. obvod, stavba Severního spoje, Komunitní centrum Všichni spolu, nabídka kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny, dokončení rekonstrukce domu kultury Poklad, revitalizace Pustkoveckého údolí, rekonstrukce Sportovního areálu Poruba, vznik náměstí pro 7. a 8. obvod u Duhy, revitalizace vnitrobloků a veřejných prostor nebo Zámeckého parku.

„Tyto projekty považujeme za ty, které mají významný pozitivní dopad na obyvatele Poruby a zároveň naplňují jednotlivé strategické cíle, potažmo priority, a tím i celou vizi městského obvodu. Skládají se z mnoha dílčích projektů, které se budou realizovat postupně. Je to ,plán‘ pro budoucnost, který bychom měli všichni společnými silami postupnými kroky naplňovat. Realizace některých akcí není v naší kompetenci, ale týkají se Poruby a my považujeme za zásadní je prosazovat, podporovat a spolupracovat na jejich tvorbě, protože jsou i v našem strategickém plánu,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová.