Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba

Předmětem projektu je posílení strategického a finančního řízení v praxi Úřadu městského obvodu Poruba ve vazbě na zlepšení efektivity a kvality veřejné správy a jí poskytovaných služeb a rozvoj lidských zdrojů zahrnující vzdělávací aktivity.

Globálním cílem projektu je tak zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to prostřednictvím posílení strategického řízení na úřadě na základě naplňování následujících dílčích cílů:

  • Vytvořit účinný a nenáročný Strategický plán.
  • Zavést účinný nenáročný systém měření a následného (každoročního) vyhodnocování strategie.
  • Zavést účinný nenáročný systém řízení lidských zdrojů.
  • Provázat strategický plán s rozpočtem obvodu.
  • Provázat strategii rozvoje obvodu s dalšími významnými procesy a zakomponování do předpisů a směrnic úřadu.
  • Zvýšit participaci veřejnosti při rozhodovacích procesech, zajistit koordinaci směřování dalšího rozvoje obvodu v klíčových oblastech, posun MA21 z úrovně C do úrovně C*.
  • Zlepšit proces přípravy podkladů pro správná strategická rozhodnutí volených představitelů.
  • Zvýšit kompetence cílových skupin v oblasti strategického řízení, kompetenčního přístupu a vybraných měkkých dovedností.

Projekt Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu proběhl průzkum veřejného mínění, jehož výsledky jsou dostupné z webové aplikace: Vizualizace průzkumu veřejného mínění