Přívětivý úřad Poruba

Přívětivý úřad Poruba

Hlavním cílem projektu Přívětivý úřad Poruba (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016867) je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci městského obvodu Poruba, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů ke komunikaci ve veřejné správě směrem k veřejnosti.

Předmětem projektu je pořízení a instalace 2 elektronických úředních desek a zajištění zpětné vazby od občanů formou průzkumu veřejného mínění za účelem zlepšení komunikace Úřadu městského obvodu Poruba s veřejností.

Globálním cílem projektu je provázání moderních nástrojů komunikace s veřejností se Strategickým plánem rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030 a zajištění zpětné vazby od občanů za účelem vyhodnocení současného stavu a získání podnětů pro zlepšení komunikace Úřadu městského obvodu Poruba s veřejností.

Dílčí výstupy projektu:

- Pořízení a instalace 2 elektronických úředních desek.

- Zvýšení efektivity procesu zveřejňování dokumentů na úřední desce.

- Naplňování strategie městského obvodu Poruba, která vychází ze Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030.

- Zajištění výstupů z průzkumu veřejného mínění, které budou využity pro vyhodnocení a aktualizaci strategie městského obvodu Poruba.

Projekt probíhá v letech 2020–2022.

Projekt Přívětivý úřad Poruba je spolufinancován Evropskou unií.

         

Články, týkající se
tohoto projektu