Rekonstrukce bytových domů U Oblouku

Časová osa
projektu


Soubor bytových domů OBLOUK, postavený v 1. polovině 50. let 20. století, je součástí městské památkové zóny Ostrava-Poruba a kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 102896. K památkově chráněným hodnotám objektu patří veškeré dochované historické konstrukce v jejich půdorysném rozvrhu a hmotovém uspořádání, také konstrukční řešení a architektonické ztvárnění fasád, vnitřní členění a dekorativní výzdoba, tj. celková autenticita všech součástí této kulturní památky.

Oblouk je nejznámější stavbou socialistického realismu v České republice a v minulosti plnil funkci vstupní brány do Poruby, která se měla stát novým centrem Ostravy. Přízemí objektu bylo věnováno službám a obchodům, zbývajících šest podlaží poté bytovým jednotkám. Oblouk spolu se svým před prostorem však postupem času ztratil na svém významu a byl pouze rušným průjezdním bodem, jenž obklopuje nevyužívaný veřejný prostor bez jasné funkce, kam lidé nechodili, což chtěl obvod změnit.

Městský obvod Poruba již v roce 2017 provedl dílčí opravu této kulturní památky, a to reliéfu Vstup do města, který je umístěn nad jedním z průjezdů. Za účelem celkové rekonstrukce objektu a následně i jeho okolí, odkoupil v listopadu 2019 od společnosti RESIDOMO majetkový podíl čítající celkem 128 bytových jednotek.

Projektová příprava připravované rekonstrukce objektu byla zahájena v listopadu 2019. V rámci rekonstrukce bylo počítáno s obnovou a sanací těch konstrukcí, které za více než půl století byly poškozeny a jejichž životnost byla u konce, či jejichž materiálová charakteristika byla předchozími zásahy změněna. V plánu byla izolace a sanace konstrukcí podzemních podlaží, výměna střešní krytiny a klempířských prvků střechy, sanace komínového nadstřešního zdiva, oprava krovu a zateplení stropu posledního nadzemního podlaží, oprava fasády, obnova a opravy výplní otvorů a nově pak instalace monitorovacích kamerových systémů. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2021 a trvaly třináct měsíců.

Rekonstrukce bytového domu Oblouk probíhala souběžně s revitalizací předprostoru bytového domu, na kterou v budoucnu naváže projekt Proměna Zámeckého parku a jeho okolí.