Revitalizace Pustkoveckého údolí a komunitní centrum Všichni spolu - veřejné setkání

 • Úvod
 • Zapojte se
 • Revitalizace Pustkoveckého údolí a komunitní centrum Všichni spolu - veřejné setkání

Diskuze proběhla dne 11. 5. 2017, jídelna ZŠ K. Pokorného, Ostrava–Poruba

V úvodu setkání místostarostka městského obvodu (MOb) Poruba Mgr. Zuzana Bajgarová představila oba záměry, tj. revitalizaci Pustkoveckého údolí a vybudování Komunitního centra Všichni spolu. Následovala diskuze, ve které přítomní občané městských obvodů Poruba a Pustkovec kladli dotazy a vyjadřovali své názory k oběma záměrům. V průběhu diskuze na dotazy reagovali místostarostka MOb Poruba Mgr. Zuzana Bajgarová, Ing. Marie Dvořáková z odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy (MMO) a starosta MOb Pustkovec Stanislav Pyš.

Názory občanů na představený investiční záměr Revitalizace Pustkoveckého údolí:

 • Pozitivní hodnocení revitalizace zeleně a plánovaného vybudování vodního hřiště u potoka.

 • Nesouhlas s navyšováním počtu parkovacích míst v lokalitě.

 • Pozitivní hodnocení toho, že se MOb Poruba snaží být transparentní a představuje záměry veřejnosti.

 • Dělat v Pustkoveckém údolí jen takové úpravy, které by byly přínosné pro zachování života zvířat.

 • Vybudovat ostrůvek uprostřed rybníka (zóna odpočinku pro zvířata).

 • Umístit spadlý kmen do rybníka (zóna odpočinku pro zvířata).

 • Zachovat území v podobě, která je blízká přírodě (vícekrát zmiňováno).

 • Zasadit keře na břeh rybníka.

 • Zástupce rybářů zdůraznil, že pokud na rybníce nebudou po revitalizaci rybáři hospodařit a v rybníce

  nebude vhodná rybí osádka, hrozí zarůstání vodními řasami (vícekrát zmiňováno).

 • Mola – zásadní nesouhlas s jejich vybudováním. Hrozí, že budou sloužit vandalům a k odhazování odpadků do rybníka, rušení vodního ptactva a dalších živočichů. Je to zbytečnost (vícekrát zmiňováno).

 • Nesouhlas s budováním schodů k zpřístupnění hladiny rybníka. Hrozí, že budou sloužit vandalům a k odhazování odpadků do rybníka, rušení vodního ptactva a dalších živočichů.

 • Cyklisté v parku – nesouhlas s budováním cyklostezky.

 • Odtok z hráze – ponechat stávající potrubí.

 • Žádné vodní prvky pro děti v okolí rybníka.

 • Břehy rybníka – ponechat ve stávajícím stavu (betonové zpevnění).

 • Obava, že realizace záměru bude mít negativní dopady na život v údolí (kácení stromů aj.).

  Dotazy občanů k investičnímu záměru Revitalizace Pustkoveckého údolí:

 • Jak budou řešena parkovací místa?
  Odpověď: Několik nových parkovacích míst vznikne v rámci vybudování komunitního centra, v jiných částech území se v tuto chvíli nová parkovací místa neplánují.

 • Jak bude zajištěna údržba území po provedené revitalizaci Pustkoveckého údolí?
  Odpověď: Ing. Marie Dvořáková informovala, že udržitelnost projektu, na který bude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, je 5 let.

 • Jak bude zajištěna údržba po skončení udržitelnosti projektu?
  Odpověď: U projektů, které realizuje MMO, je po ukončení udržitelnosti následná údržba zajišťována z prostředků městských obvodů. Pokud by měl v případě Pustkoveckého údolí fungovat jiný model, je nutná dohoda mezi MMO a obvody.page1image1591440720 page1image1591440992 page1image1591441264

 • Jak bude řešeno napájení potoka a rybníka (zejména v době sucha)?
  Odpověď: Napájení potoka a rybníka je navrhováno formou výkopu nových studní, přesná specifikace bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.

 • Jak bude řešen odtok z rybníka?
  Odpověď: Stávající odtokové potrubí bude zachováno (bude využíváno při vypouštění rybníka nebo vysokých průtocích), ale zároveň bude při rekonstrukci stávajícího požeráku vybudován nový trubní vývod vyústěný v ploše pod rybníkem umožňující vytvoření nového koryta potoka v psí louce.

 • Bude zveřejněn biologický a dendrologický průzkum, který byl zpracován před přípravou investičního záměru? Jakým způsobem?
  Odpověď: Průzkumy budou zveřejněny na webu MOb Poruba, v sekci věnované proměnám veřejného prostoru v Porubě. Odkaz: https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/promeny-verejneho-prostoru-v- porube/promeny-pustkoveckeho-udoli/biologicky-pruzkum-a-inventarizace-drevin-v-pustkoveckem- udoli

 • Problém průtoku vody v potoce, který má být zajištěn pomocí studní. Kolik vody je plánováno čerpat ze studní? Obava zohrožení hladiny podzemní vody a např. úbytek vody vokolních soukromých studnách.
  Odpověď: Studny, které jsou v území navrženy, budou kopané a jejich hloubka by měla být cca 3 m. Nemělo by dojít k ohrožení podzemních vod. Konkrétní řešení je předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.

 • Pozemek pana Holuši – nedávno přešel ze soukromého vlastnictví do správy městského obvodu. Byl zahrnut do průzkumu a je s ním počítáno v rámci projektu? Budou na něm prováděny nějaké zásahy, např. odvodňování, kácení dřevin apod.? Obava, že v případě nějakých zásahů budou nepříznivě ovlivněny okolní pozemky (např. statika budov).
  Odpověď: Pozemek je součástí projektu a byl vykoupen, protože se na něm nachází zdroj podzemní vody. Na parcelách č. 2046/3 a 2046/1 je plánováno vybudování nové štěrkové stezky – propojení na ulici Slavíkova (délka stezky 75 m bez schodů a stupňů). Kácení 2 ks dřevin. Na parcele č. 2046/3 je plánováno jímání vody pomocí jímací studny. V současné době se voda krátce po vývěru na terén zase ztrácí. Cílem řešení je tuto vodu zachytit, využít v lokalitě Pustkoveckého potoka a zabránit její ztrátě do kanalizace a obdobných systémů.

  Ve studni bude ve vhodné výšce umístěno jímací plastové nepropustné potrubí, které bude jímané vody odvádět do koryta Pustkoveckého potoka. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden geotechnický a hydrogeologický průzkum, na jehož základě bude zvolena optimální poloha jímací studně a současně bude navrženo výškové uspořádání (hloubka uložení odběrového potrubí).

 • Vedení vysokého napětí v tomto území – proč nebyla s ČEZ projednána přeložka vedení vysokého napětí? Bylo vhodné řešit při rekonstrukci ulice Pustkovecká.
  Odpověď: MOb Poruba není nositelem projektu rekonstrukce ulice Pustkovecká, a proto nemá potřebné informace. V rámci záměru na revitalizaci údolí přeložka nebyla řešena. MOb Poruba předá tento podnět MMO.

 • Jak bude řešena louka pod mateřskou školou (sáňkování)?
  Odpověď: V investičním záměru je počítáno s tím, že louka pro sáňkování zůstane zachována.

 • Je plánováno zrušení významného krajinného prvku (VKP)?
  Odpověď: Zrušení VKP plánováno není, není k tomu důvod. Žádný z navrhovaných zásahů, které budou vrámci revitalizace údolí provedeny, nebude mít nepříznivý vliv na VKP. Projekt byl předem konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Jedním z hodně diskutovaných témat byla navrhovaná mola u rybníka, která mají sloužit k užšímu kontaktu lidí s hladinou rybníka. Řada přítomných projevila výrazný nesouhlas s umístěním mol, a proto se v závěru setkání o tomto tématu hlasovalo.

Výsledky hlasování k návrhu na vybudování mol u rybníka:

Mola – kompletní návrh dle investiční studie – 1 hlas
Mola – minimalistická verze, max. 1 kus – 8 hlasů
Mola žádná – 17 hlasů

Názory a dotazy občanů k vybudování Komunitního centra Všichni spolu:

 • Oplocení komunitního centra – pochybnost o tom, zda nebude soustavně ničeno.

 • Kudy povede přístupová cesta ke komunitnímu centru?
  Odpověď: Přístupová cesta povede z ulice Karla Pokorného, kolem odloučeného pracoviště Biskupského gymnázia. Tato cesta byla se školou projednána.

 • Jaká bude otvírací doba komunitního centra? Bude se uzavírat na noc?
  Odpověď: V noci bude komunitní centrum uzavřeno, otevřeno bude dle ročního období do 19.00 až 20.00 hodin.

 • Obava z nadměrného hluku, který bude obtěžovat občany bydlící v blízkosti komunitního centra.
  Odpověď: Komunitní centrum je situováno tak, aby hluk byl eliminován, odkloněn od údolí a rybníka. Kvůli eliminaci hluku se počítá se s výsadbou většího množství zeleně.

  V Ostravě–Porubě dne 15. 5. 2017
  Zapsala: Štěpánka Ostárková, odbor rozvoje obvodu Zuzana Kotyzová, odbor rozvoje obvodu