Strategická studie 1. obvodu: zásahy se musí vzájemně doplňovat

  • Úvod
  • Novinky
  • Strategická studie 1. obvodu: zásahy se musí vzájemně doplňovat

První stavební obvod je perla Poruby. Ale také místo, které trápí četné problémy a pozůstatky z dob minulých.

Na porubském prvním obvodu najdeme mnoho míst, které již nyní neplní svou funkci, a naopak ty potřebné v současnosti chybí. „Nekoncepční zásahy do území, které mají řešit problémy jako například umísťování odstavných parkovacích ploch na každé volné místo, význam tohoto památkového území spíše devalvují a ve finále problém neřeší,“ poznamenala místostarostka Zuzana Bajgarová.

Poruba proto zpracovává koncepční studii, která se zabývá územím jako celkem a  s  výhledem na několik dalších desítek let hledá rovnováhu mezi potřebami starší i  mladší generace, potřebami chodců i  řidičů, snahy o  udržení nadstandardního množství zeleně, ale také zajištění její kvality a podobně.

Analýza ukončena

V  současné době byla ukončena analytická část studie, která definuje silné a  slabé stránky lokality a  nastiňuje možnosti řešení. Analytická fáze byla prováděna v několika rovinách – z hlediska urbanistického, dopravního nebo zeleně. Tyto části zpracovávají odborníci na danou problematiku.

V neposlední řadě se analyzuje z  hlediska pohledu veřejnosti, kterou zde reprezentují místní obyvatelé, ale také instituce jako školy. Důležité informace samozřejmě poskytly také složky integrovaného záchranného systému, protože bezpečnost je vždy klíčovým tématem pro každé území. Je však třeba podotknout, že studie řeší veřejný prostor, nikoli stav bytového fondu, protože městský obvod vlastní pouze asi 3,5 % bytů z celkového množ- ství v této lokalitě. Jako pozitivní vychází především skutečnosti, že 1. obvod má ideální polohu z  hlediska dostupnosti služeb i MHD, má dominantní dvorní části, relativně jasně definovanou strukturu území, velké množství zeleně a kvalitní architekturu i umělecké prvky, které tuto bytovou část staví na pomyslný vrchol „sídlišť“.

Přichází fáze návrhů

Na druhé straně větší část území (vyjma oblasti dvouletek) má výrazné problémy s  parkováním, bezmála 32 % aut stojících na veřejném prostranství (tedy mimo parkovací objekt) stojí v  rozporu s  dopravními předpisy a asi 40 % míst je rezervováno formou vyhrazeného stání. Pasport chodníků ukazuje na konkrétní stav jednotlivých chodníků v  území, přičemž mezi havarijní patří náměstí V. Nováka a J. Nerudy, ulice G. Klimenta, části Dělnické a prostranství u Oblouku. Hodnocení stavu dřevin pak zase potvrzuje, že stromy, které byly vysazovány před 50 až 60 lety, jsou z velké části za vrcholem své životnosti, jejich perspektiva je spíše krátkodobá a stav se bude zhoršovat.

Dále pak je v mnohých místech krizový stav mobiliáře, chybí venkovní vyžití pro mládež, problémem jsou nevyužité zanedbané plochy, riziková místa u škol aj. Studie nyní přechází do návrhové části, jejímž cílem bude vzít v potaz jednotlivé poznatky a  navrhovat zásahy pro rovnovážné naplnění potřeb jednotlivých cílových skupin. „Někde postačí upravit zeleň, doplnit mobiliář nebo herní prvky, jindy půjde o zásah výraznější. Bude to pro nás koncepční materiál, který by měl směřovat jednotlivé zásahy tak, aby si nepřekážely, ale naopak se doplňovaly,“ upřesnila místostarostka Zuzana Bajgarová.