Studie urbanistického prostoru VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce

  • Úvod
  • Projekty
  • Studie urbanistického prostoru VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce

Studie urbanistického prostoru VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce


Městský obvod Poruba se skládá z osmi stavebních obvodů a Poruby-vsi, kterou tvoří původní část obce. Jednotlivé obvody nemají žádnou administrativní funkci a vznikaly tak, jak se Poruba rozrůstala. Osmý obvod ohraničuje na východě ulice 17. listopadu, na severu katastrální hranice s Plesnou, na západě Opavská ulice a na jihu katastrální hranice s Pustkovcem. Území tzv. Nového Pustkovce je ohraničeno ulicemi 17. listopadu a Opavskou, katastrální hranicí s Pustkovcem a na jihu oploceným areálem Domova Slunečnice Ostrava.

Vytváření kvalitního a příjemného veřejného prostoru i bydlení je jedním ze strategických cílů městského obvodu Poruba. Proto městský obvod věnuje kvalitě veřejného prostoru zvýšenou pozornost. Připravuje a realizuje investiční záměry i drobné zásahy při jeho běžné údržbě. K tomu, aby byly jednotlivé aktivity a zásahy maximálně efektivní, může napomoci jednotná strategie rozvoje kvality veřejných prostranství, která se stane nástrojem pro dlouhodobé strategické plánování i každodenní rozhodování aktérů, kteří se na rozvoji veřejných prostranství společně podílejí.

Návrhová studie VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce je rozvojovým materiálem veřejného prostoru řešeného území vycházejícím z analýzy současného stavu lokality a skutečných potřeb místních obyvatel a působících institucí. Je materiálem, z něhož budou vycházet veškeré zásahy, úpravy, opravy a investice v území.

Studie obsahuje analytickou a návrhovou část. Analytická část vyhodnocuje současný stav lokality z pohledu zeleně – kvality ploch zeleně, perspektivy dřevin, dopravy – analýzy parkování, pasport komunikací, a veřejného prostoru včetně vyhodnocení stavu prvků mobiliáře. Návrhová část studie řeší výhledový stav veřejného prostoru VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce, doporučuje také zásahy a opatření k udržitelnému rozvoji veřejného prostoru lokality.

Participace projektu:

V průběhu celého procesu probíhaly nejrůznější participační aktivity, během kterých se mohli občané zapojit do přípravy studie. V červnu a v červenci 2020 se občané i instituce mohli vyjádřit nejen k tomu, jaké změny by ve veřejném prostoru uvítali, ale i k místům, s jejichž funkčností a vzhledem jsou spokojeni. Lidé se mohli zapojit například zasláním fotografií území, kde se cítí dobře nebo naopak míst, která by chtěli vylepšit. Sběr dat proběhl i formou dotazníkových šetření či diskusí s odborníky. Výsledky dotazníkových šetřeních naleznete zde.

V souvislosti s protiepidemickými nařízeními vlády se veřejné projednání mohlo uskutečnit pouze online. A to 19. ledna v 16 hodin. Záznam je k dispozici zde

Výsledný návrh studie byl veřejnosti představen v dubnu 2021 na výstavě u Duhy a u nákupního střediska v Novém Pustkovci. Grafické znázornění návrhové části je k dispozici zde.

Kompletní studii - analytickou i návrhovou část - si můžete prohlédnout zde

Články, týkající se
tohoto projektu