Výstava ukazuje proměnu porubských dvorů

Zásluhou financí z Norských fondů mohl městský obvod Poruba proměnit čtrnáct nevyužívaných betonových ploch v ostrovy plné zeleně. Celý proces dokumentuje výstava, kterou zájemci najdou ve středovém pásu Hlavní třídy pod kruhovým objezdem.

Výstavu mohou lidé navštívit až do 7. května. Ukazuje proměnu všech čtrnácti ploch, popisuje, jaké stromy či květiny byly v dané lokalitě vysazeny a zabývá se i příspěvkem porubských dětí, které se podílely na výsadbě stromů v ulici Jana Šoupala. Vše je zmapováno na šestnácti velkoformátových panelech.

Projekt Ozelenění zpevněných ploch, který je financován z Norských fondů, realizovala Poruba loni. Zajistil zatravněné plochy se stromy, s květinami a keři o celkové rozloze 4 600 metrů čtverečních. Vysazeno bylo více než sto nových stromů. Proměnou prošly například náměstí Boženy Němcové, ulice Matěje Kopeckého, Řecká, Sokolovská nebo vnitroblok v blízkosti ulice Jana Šoupala.

„Změna těchto veřejných prostranství má výrazný ekologický vliv. V jejich okolí se hlavně v parných letních měsících sníží teplota a prašnost, zlepší se i vsakování srážkové vody. Místa jsou nyní hezčí také po estetické stránce,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Asfaltové a betonové plochy v minulosti sloužily především jako hřiště pro míčové sporty. V posledních letech už však mnohdy byly v dezolátním stavu a zůstávaly nevyužívány. Ta, která byla ke sportovním účelům využívána, nechal městský obvod opravit.

Náklady na projekt Ozelenění zpevněných ploch, který byl realizován během loňska a letošního roku, se vyšplhaly na 19 milionů korun. Přibližně 90 procent bylo pokryto z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaném z Norských fondů.

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

The exhibition shows the transformation of Poruba's courtyards
Thanks to funding from the Norway Grants, the Poruba municipal district was able to transform fourteen unused concrete areas into islands of greenery. The whole process is documented in an exhibition, which can be found in the central strip of Main Street below the roundabout.

People can visit the exhibition until 7 May. It shows the transformation of all fourteen areas, describes what trees or flowers have been planted in the area, and looks at the contribution of Poruba children who participated in the planting of trees in Jan Šoupal Street. Everything is mapped on sixteen large-format panels.

The project Greening of paved areas, which is financed by Norwegian funds, was implemented by Poruba last year. It provided grassed areas with trees, flowers and shrubs with a total area of 4,600 square metres. More than a hundred new trees were planted. The transformation was carried out, for example, on Boženy Němcová Square, Matěj Kopecký Street, Řecká Street, Sokolovská Street or the courtyard block near Jan Šoupal Street.

"Changing these public spaces has a significant ecological impact. Especially in the hot summer months, the temperature and dustiness in their surroundings will be reduced, and the absorption of rainwater will improve. The places are now also aesthetically more beautiful," said Mayor Lucie Baránková Vilamová.

In the past, the asphalt and concrete areas were mainly used as ball sports fields. In recent years, however, they have often been in a state of disrepair and remained unused. Those that were used for sports purposes were repaired by the municipality.

The cost of the Greening of Paved Areas project, which was implemented last year and this year, amounted to CZK 19 million. Approximately 90 percent was covered by the Environment, Ecosystems and Climate Change programme funded by Norway Grants.

Supported by Norway through the Norway Grants.