strategické dokumenty

  • Úvod
  • strategické dokumenty

Strategické plánování je nástrojem smysluplného rozvoje měst, pomáhá uspokojovat potřeby současnosti, ale myslí také na budoucnost. Zajišťuje efektivní využívání rozpočtu města a řešení klíčových problémů. Strategické dokumenty pak určují směr a priority dalšího rozvoje.

Více o strategickém plánu FajnOVA Poruba

Městský obvod Poruba má od roku 2018 Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030. Je to dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj Poruby. Vychází ze současného stavu a stanovuje směřování rozvoje městského obvodu do roku 2023. Strategický plán byl připravován od roku 2017 v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu. Strategický plán tvoří analytická a návrhová část a byl odsouhlasen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba a schválen Zastupitelstvem statutárního města Ostrava v červnu 2018.

Rozvoj městského obvodu úzce souvisí s rozvojem statutárního města Ostrava jako celku, a proto strategický plán FajnOVA Poruba vychází z FajnOVA - Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017 - 2023.

V současné době probíhá implementační (realizační) část strategického plánu, v rámci které je každoročně vytvářen Akční plán, který popisuje způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dílčí fáze jednotlivých projektů a dostupné finanční prostředky. 

Další koncepční dokumenty Poruby

Strategické a koncepční dokumenty statutárního města Ostravy

Webové stránky www.fajnovaporuba.cz a vznik Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 byli podpořeny finančními prostředky z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba (reg.č.:CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002887).