Kterým institucím matrika oznámí úmrtí?

Matrika zaeviduje údaj o úmrtí do informačního systému evidence obyvatel. 

Kopii úmrtního listu zašle České správě sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovně a pozůstalostnímu oddělení Okresního soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého k zahájení dědického řízení (soudu matrika současně sděluje i kontaktní údaje o vypraviteli pohřbu).