MA21

Místní Agenda 21 (MA21) je program, který dlouhodobě podporuje spolupráci místních úřadů a samospráv s veřejností a dalšími zájmovými skupinami na zavádění principů udržitelného rozvoje do života obce. Městský obvod Poruba se k MA21 přihlásil v roce 2008 jako první ostravský obvod, který se tehdy touto problematikou systematicky zabýval.

Plánování proměny veřejného prostoru v okolí nákupního centra Duha, prostoru na Hlavní třídě pod kruhovým objezdem nebo rekonstrukce náměstí Družby. Sami Porubané navrhovali řadu úprav některých míst prostřednictvím projektu participativního rozpočtu Zelená Porubě. Dotazníkové šetření, které v květnu 2020 proběhlo v mateřských a základních školách, poskytující důležitou informaci, jaká v nich panuje atmosféra. To vše je místní Agenda 21, která s sebou nese i další formy spolupráce s občany, zástupci firem, s pracovníky různých institucí i se zaměstnanci úřadu.

Společným jmenovatelem všech těchto aktivit je dlouhodobý strategický rozvoj městského obvodu. Místní agenda zde představuje metodu řízení kvality veřejné správy, která má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (např. školami, firmami atd.) dbát na rozvoj daného místa, ale také zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje.

Motto programu jasně charakterizuje jeho základní vizi: naše města, obce a regiony budujeme s úctou k odkazu předků, s ohledem na potřeby současníků a s odpovědností za budoucnost potomků. To umožňuje dlouhodobě rozvíjet celou řadu procesů a činností každodenního života, jakými jsou například obnova památek, oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel a podpora podnikání, územní plánování ve spolupráci s občany a vhodná výstavba, péče o krajinu, péče o starší občany, ale také spolupráce se školami, řešení dopravní situace, ale i kulturní a společenské akce a řada dalších.

Míra toho, jak města a obce do své činnosti místní Agendu 21 zapojují, je přehledně měřitelná a lze ji hodnotit díky sadě kritérií kategoriemi D až A. Městský obvod Poruba se z kategorie D postupně propracoval do kategorie C***. Do kategorie C*** obvod postoupil v roce 2021 na základě vypracování tzv. auditů udržitelného rozvoje, což je sebehodnocení městského obvodu v několika tématech na základě právě udržitelného rozvoje. 

Nedílnou součástí místní agendy 21 je také Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21.