Obvod vyhlásil veřejnou architektonickou soutěž

  • Úvod
  • Novinky
  • Obvod vyhlásil veřejnou architektonickou soutěž

Městský obvod Poruba ve spolupráci s odborem Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (MMO) vyhlásil otevřenou jednokolovou architektonickou soutěž o návrh na vytvoření inspirativního krajinářsko-urbanistického řešení Zámeckého parku. Jedná se o první veřejnou architektonickou soutěž vyhlášenou městským obvodem Poruba.

Předmětem soutěže je celková revitalizace lokality Zámeckého parku, zvýšení estetické i pobytové hodnoty prostředí – jinými slovy vytvoření kvalitního městského parku k trávení času místních obyvatel i návštěvníků, kteří zavítají například na prohlídku památkově chráněného Oblouku.

„Od návrhu očekáváme posílení pocitu celistvosti území a propojení staré části Poruby, jako jsou zámek, kostel nebo rybník, s Porubou novou, sídlištěm. Návrh by měl propojit území zdánlivě neslučitelné ve smysluplný funkční celek členěný podle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Cílem je vytvořit park bezpečný, dostupný, průchozí, který bude sloužit k aktivnímu vyžití, kulturním zážitkům, ale i k odpočinku, relaxaci a rozjímání,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Podmínky architektonické soutěže posuzovala a spoluvytvářela porota složená z větší části z nezávislých odborníků. Zároveň byl konzultován s Českou komorou architektů, která ke konečnému porotou schválenému znění soutěžních podmínek vystavila potvrzení o regulérnosti soutěže.

Veřejná architektonická soutěž je jedna z forem zadávání veřejné zakázky. Z poslední doby si lidé mohou pamatovat například soutěž o návrh nové koncertní síně pro Ostravu, který připraví renomované americké architektonické studio.

„Proč jsme se rozhodli jít právě cestou veřejné architektonické soutěže? Protože chceme kvalitní, inspirativní a originální řešení. Soutěž přináší možnost výběru a srovnání, komplexní pohled na zadání, odborné posouzení návrhů, přínosnou konkurenci i neotřelé nápady,“ odpověděla místostarostka.

Účastníci soutěže mají k dispozici celou řadu podkladů, které doplňují soutěžní podmínky – podrobnější vymezení projektového záměru, závěry ze setkání s veřejností i subjekty působícími v území, limity a problémy lokality, studie vztahující se k danému území, nebo mapy sítí, které daným územím vedou.

Návrhy budou hodnoceny na základě kritérií architektonické, urbanistické a krajinářské kvality, kvality řešení koncepce dopravní infrastruktury a hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení. Hodnocení bude zohledňovat mj. funkční a estetickou využitelnost a variabilitu prostoru, využití adaptačních opatření na změnu klimatu, řešení pěší propustnosti a bezbariérovosti území, zklidnění území z hlediska automobilové dopravy a citlivost řešení statické dopravy v území.

Termín pro podání žádostí je do listopadu 2019. V lednu porotci rozhodnou o vítězi a v únoru nebo březnu budou návrhy představeny veřejnosti.

 

Řádní členové poroty

Závislí vzhledem k vyhlašovateli

Lucie Baránková Vilamová, starostka; Zuzana Bajgarová a Petr Jedlička, radní MOb Poruba

Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli

Mojmír Kyselka, autorizovaný architekt; Vladimír Sitta, autorizovaný architekt – krajinářská architektura; Ondřej Vysloužil, autorizovaný architekt; Eva Špačková, autorizovaná architektka Přizvaní odborníci

Cyril Vltavský, vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu MMO; Alena Halamíčková, památkářka; Květoslav Syrový, autorizovaný inženýr – dopravní stavby

Publikováno dne 29.8.2019